Optimering av kyla i Kista Galleria

ENGI har fått i uppdrag att optimera Kista Gallerias användning av fjärrkyla.

Uppdragets målsättning är att utnyttja tillförd kyla på bästa sätt genom att förbättra avkylningen i hela köldbärarsystemet. Förutom den rent analytiska processen omfattar uppdraget även injustering av hela köldbärarnätet. . Kista Gallerias köldbärarnät är, ur fastighetsperspektiv, gigantiskt. Effektbehovet  uppgår till över 4 000 kW.

Ett effektivt utnyttjande av tillförd fjärrkyla blir mer och mer väsentligt för en fastighet som vill sänka sina energikostnader. Endast en grad lägre köldbärartemperatur än normalt, medför en ökad fast abonnemangskostnad merkostnad motsvarande ~6%.

Comments are closed.